მთავარი

 

საეკლესიო ნამუშევრები

დააწკაპუნე სურათზე რომ გახსნა

 

Cross of vine

Beaker

Cross

Godslamp

Flower lamp

 

გოჩა ლაღიძე

"პანაგია", ბერძენი ეპისკოპოსის დაკვეტა

Panagia

 

 

 

karibWe

მთავარი

Gotscha Lagidse

ბიოგრაფია

saWurveli

საჭურველი

sakraluri namuSevrebi

საეკლესიო

liTonis plastika

სკულპტურა

sarestavracio samuSaoebi

რესტავრაცია

proeqtebi

სიახლე