მთავარი

გვერდი არასრულია, სრული ვერსია იხილეთ ნიდერლანდურ ენოვან გვერდზე

Home

Welkom op de website van Atelier Gotscha

Succesvol onderneming met Internationale reputatie

 

Bevorderen en behouden van waardevol cultureel erfgoed - concept voor de conservatie en restauratie kunst en antiek!

Drie begrippen zijn uitermate belangrijk in het vak van restaurator. Dat zijn preventieve conservering, conservering en restauratie. Onder preventieve conservering verstaat men het nemen van alle maatregelen die getroffen moeten worden om een voorwerp zo goed mogelijk te bewaren. Het voorwerp zelf wordt niet behandeld; de restaurator zorgt slechts voor een optimale omgeving voor het voorwerp. Zo kijkt de restaurator naar de temperatuur, de luchtvochtigheid, de intensiteit van licht of de verpakking van het voorwerp. Preventieve conservering is van groot belang om verval van het voorwerp zo lang mogelijk uit te stellen.
Bij conservering verricht de restaurator wél handelingen aan het voorwerp. Deze handelingen zijn bedoeld om verval van het voorwerp te verhinderen of in ieder geval te vertragen. Onder conservering valt bijvoorbeeld het schoonmaken van het voorwerp.
Bij een restauratie brengt de restaurator het voorwerp zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand terug. Ontbreekt er een onderdeel van het voorwerp of is het voorwerp beschadigd, dan kan de restaurator zorgen voor herstel.
 

Werkwijze Atelier Gotscha

Als restauratieatelier komen we in aanraking met allerlei voorwerpen: historische helmen, harnassen, zwaarden, leder, zilver, antieke koper of brons, kroonluchters, lantarens,  voorwerpen van textiel, hout. Ook adviseren we over de manier waarop er het beste kan worden gezorgd voor één voorwerp of voor een hele verzameling voorwerpen.

Als we een voorwerp binnenkrijgen, maken we een weloverwogen keuze voor één van bovengenoemde drie methoden. Het vaste uitgangspunt bij het handelen is dat de we de oorspronkelijke informatie die het voorwerp bezit en de artistieke en/of historische zeggingskracht ervan zo goed mogelijk wil helpen bewaren. Het gaat er dus niet om een voorwerp mooier te maken dan het oorspronkelijk was.
 

De behandeling van een voorwerp:

Het werkplan van Atelier Gotscha bestaat grofweg uit vier stappen.
Stap één bestaat uit het vastleggen in woord en beeld van het voorwerp: de herkomst, de maten, de toegepaste materialen, de ouderdom, etc.
Tijdens stap twee onderzoeken we de conditie van het voorwerp en legt hij vast of het beschadigd is en zo ja, waar. Na stap één en twee beschikken we over een betrouwbare documentatie van het voorwerp.
Stap drie omvat het opstellen en presenteren van een behandelingsvoorstel. We formuleren  daarin nauwkeurig hoe en waarom hij de geconstateerde schade denkt te behandelen: welke materialen hij gaat toepassen, welke onderdelen eventueel aangevuld of vervangen worden, hoeveel (tijd) de behandeling gaat kosten en wat het te verwachten eindresultaat zal zijn. Op grond van dit behandelingsvoorstel geeft de opdrachtgever zijn definitieve toestemming voor de behandeling.
Stap vier begint zodra de opdrachtgever het behandelingsvoorstel heeft goedgekeurd. Bij deze stap begint de echte behandeling: preventieve conservering, conservering, restauratie of een combinatie daarvan.
In iedere fase van de behandeling kan onderzoek, bijvoorbeeld naar de kunsthistorische betekenis van het voorwerp of naar de scheikundige processen die zich in het object afspelen, nodig zijn. Vaak zullen we dat onderzoek zelf kunnen uitvoeren, soms zullen we de hulp van een specialist (bijvoorbeeld van het Instituut Collectie Nederland) of andere museum moeten inroepen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Atelier Gotscha - we leveren de kwaliteit!!!

Ing. G.(Gotscha) Lagidse, Bovendonk 24, 4707 ZS Roosendaal, Telefoon: 06 41199365, E-mail: info@gotscha.nl, KvK Breda 20104130, BTW NL 2232. 99.728.B01

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden Restauratoren Nederland van toepassing. Lees de algemene voorwaarden (.pdf)

Leveringsvoorwaarden en de prijslijst - 2009

Lid:

   

RESTAURATIES

Restauratie van de kerkelijke kroonluchters 2008/2009

In opdracht van Gemeente Deventer en Rijksdienst van Monumentenzorg zijn 12 unieke kerkelijke kroonluchters voor Bergkerk te Deventer grondig gerestaureerd. Kroonluchters ( zijn verwaardigd in Amsterdam in 1641/42. Bij alle kroonluchters zijn diverse oppervlaktebeschadigingen geconstateerd, zoals vervormingen, deuken en krassen. Missen sommige onderdelen. Door de luchtverontreiniging zijn de kronen dof met zwarte plekken. Na jaren gebruik armen zijn doorgezakt en scheef hangen.

Restauratie / behandeling: Alle onderdelen van kroonluchters zijn genummerd, uit elkaar gehaald en getransporteerd naar Atelier Gotscha in Roosendaal. Onderdelen zijn vrij gemaakt van oude lak. Vervormde en beschadigde onderdelen gecorrigeerd en hersteld ­ alle beschadigingen zijn zo goed mogelijk weggewerkt. Onbrekende kaarshouder en vetvanger naar origineel model in messing gegoten en afgewerkt. Alle onderdelen vervolgens stuk voor stuk met alle zorg en aandacht hoogglans gepolijst en gelakt met speciaal krasvast dun laagje transparante vernies. Na deze behandeling zullen kroonluchters jarenlang hun briljant glans behouden, en ze zijn dan ook onderhoudsvriendelijk. (klik hier voor details restauratie)

Artikel "De Stentor": http://www.destentor.nl/regio/deventer/4451637/Kroonluchters-terug-in-Bergkerk.ece

TV uitzending: http://www.deventertelevisie.nl/index.php?p=802 4 februari 2009 - Restauratie kroonluchters Deventer.

 ***

Exposities Salon Liégeons de I'Arme Ancienne", Luik 2009

Tijdens expositie in Luik. Mr. Andre Louppe, organisator van beurs en Gotscha Lagidse.

***

Restauratie Nederlandse sabels

 Hollandse officierensabel uit einde Staatse tijd - Revolutie periode. De sabel is vermoedelijk gedragen door Joannes Franciscus Van Rijckevorsel ( 1780 - 1839) Commandant van de Erewacht ( Garde d'Honneur ) Stad 's-Hertogenbosch.

 

Sabel gebruikt door een Hollandse officier ten tijde van de Waterloo Campagne 1815, naar Engels stijl. Inhoudelijke reiniging en blauwen van de schede.

 

Bataafse officierensabels der huzaren (1800).

     

Het aanbrengen van de quillion aan het gevest van een Nederlands onderofficieren marinesabel uit het jaar 1786

 

     

Restauratie van de greep en de schede van een Bataafse officierensabel voor de huzaren (1800).

 

  

Nederlandse Officierendegen  M.1820. De restauratie bestond uit vervaardigen van replica schedepunt.

 

Klewang. De restauratie bestond uit het reinigen van de kling, schede, en vernikkelen van de onderdelen.

***

Sabels uit de tijd van Franse Revolutie

 

Cavaleriesabel model 1784. De restauratie bestond uit het reinigen van de kling alsmede de reconstructie van het leer en de draadomwikkeling van greep.

 

"Chasseur à Cheval Model 1790". Restauratie bestond uit het corrigeren en schoonmaken van de kling.

***

Sabels van Franse Napoleontische officieren

foto's © Atelier Gotscha

Sabel model AN XII, 1e Keizerijk. Deze sabel is gedragen door vermoedelijk een officier met de rang van Luitenant/Kapitein van de bereden Jagers te Paard (Chasseur à cheval). De restauratie bestond uit het reinigen van de schede en reparatie aan het gevest.

 

Franse generaalssabel - Napoleontische periode

De Behandeling bestond uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

 

Franse generaalssabel stijl "Retour d'Egypte"

De Behandeling bestond uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

 

Sabel model "à la Garde Bataille"

    

  

Sabel model "à la Garde Bataille" gebruikt door een officier der kuirassiers, 1e Keizerrijk. De restauratie bestond uit het verwijderen van roestvormingen, vernieuwen draadomwikkeling van greep, diverse correcties. (details voor en na restauratie)

***

Sabel model "à la Garde Bataille" gebruikt door een officier der dragonders, 1e Keizerrijk. Correctie en reiniging van de kling.

"Je werk is echt voortreffelijk, wat een vakman ben jij, het is een eer om U te kennen! Ik ben zeer blij met het werk.." De opdrachtgever.

 

Franse sabel Garde Du Corps du Roi" ( 1e Model)

De restauratie bestond uit het corrigeren van schedestuk en het aanbrengen van een buitenrand op het mondstuk - Het verwijderen van breuklijnen in het gevest en conserveren van de kling.

"Bedankt voor de restauraties. Graag wil ik daar als volgt reageren: Wat mooi!!!!!!!!! Het zijn weer topstukken, Prachtig." De opdrachtgever.

 

Sabre de officier Hussard Model à la hongroise, Garde Perlée, epoque, Louis XVI - Directoire.

  

(Garde d'honneur Ville Anvers). Leer gerestaureerd en nieuwe vierdelige draadwikkeling in de greepgroeven aangebracht.

 

Franse of Bataafse Huzarensabel gedragen door een officier, periode Directoire -Empire

De restauratie bestond uit het corrigeren van schedestuk en het repareren van een buitenrand op het mondstuk - Het verwijderen van breuklijnen in het gevest en conserveren van de kling.

 

Bataafse officieren sabel

Sabel gebruikt door een officier der huzaren ten tijde van de Bataafse Republiek". Schoonmaken en corrigeren van het gevest.

***

Sabel voor een officier, vermoedelijk  gedragen door een Stads Garde d'Honneur". Bijwerken van breukjes aan de gevestknop en het conserveren van de kling.

***

De restauratie bestond uit uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling. Reiniging en bruineren van de schede. Nieuwe draadwikkeling in de greepgroeven aangebracht.

 

Franse sabel gedragen door een lansier officier

 

Franse sabel gedragen door een lansier officier van een linie regiment. Repareren van de lederen greep, het bijwerken van vergulding/krassen en het conserveren van metalen schede en kling.

 

 

Franse marine ponjaard. Reiniging en maken van mondstuk.

Franse degen. Reiniging van kling en conserveren van leren schede.

 ***

Engelse generaalssabel

   

De restauratie bestond uit het wegwerken van deuk op de schede, reiniging en algeheel conserveren.

***

Engelse officierssabel uit de Napoleontische periode. Repareren van gebroken kling, reiniging en algeheel conserveren.

***

Noorse cavaleriesabel. Reiniging en algeheel conserveren.

***

Officierssabel met damastkling van de Duitse Keizerlijke Marine van ongeveer 1890-1900.

Deze sabels hebben ongeveer 70 jaar op een zolder gelegen. Restauratie bestond uit: Gevest corrigeren, kling (damast) corrigeren en reinigen. Collectie particulier.

Detail damastkling na behandeling.

 

Officierssabel met geëtste kling van de Duitse Keizerlijke Marine van ongeveer 1890-1900.

Restauratie bestond uit: Gevest corrigeren - gedeeltelijk nieuwe draadomwikkeling, kling (geëtst) corrigeren en reinigen. Schede corrigeren -uitdeuken. Collectie particulier.

"Ik stond werkelijk verbaasd te kijken van de schitterende restauratie. Voor mijn gevoel was het een andere sabel. Ook het zilveren bord is prachtig geworden, precies zoals ik het wilde hebben. Het is werkelijk meesterschap wat u levert, groet klasse." De opdrachtgever.

***

Rechtzwaard

Restauratie draadomwikkeling.

***

Japanse zwaard

Zwaard (katana) "Kai Gunto"voor marineofficieren, WOII. Reiniging, conservatie van schede.

***

Egyptische Mamluqs sabels

Restauraties bestonden uit: reiniging, correcties en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Sabel uit Demasqués (Syrië)

 Inhoudelijke reiniging en terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Ottomaanse zwaarden, dolken en Yatagan

Restauraties bestonden uit: reiniging, correcties en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Perzische "Shakshaki"

Reconstructie van de verdwenen dekseltje.

***

Indische "katar"

Restauraties bestonden uit: reiniging en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Indische "Talvar". Restauraties bestonden uit: reiniging en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

 

Indonesische "Pedang"

Ceremonie sabel uit Indonesië genoemd als "Pedang". Restauratie bestond uit gouden dekseltje versierd met diamanten op greep corrigeren, greep en kling reinigen.

 

"Bedankt voor uw restauratiewerk, ik ben geraakt door uw manier van werken. U laat oude voorwerpen opnieuw een glorietijd beleven. Uw kennis en meesterschap is dan ook van groot belang voor onze samenleving. Daarnaast heeft uw warme persoonlijkheid duidelijk een goede weerslag op het eindresultaat. Het is mij dan ook een waar genoegen om u te hebben leren kennen."  Opdrachtgever.

***

Tibetaanse dolk 

Restauratie van draadomwikkeling van greep.

***

Jachtmes

Verwaardigen van onbrekende mesje.

 

Franse jachtmes, Napoleontische tijd. Correctie van kling en de schede.

***

Rapier

 

Reconstructie van de gedeeltelijke verdwenen handgreep van antieke rapier.

***

Middeleeuwse zwaardschede met draagriemen

***

Restauratie van de 18de-eeuws Vlaams-Hollandse doelkruisboog van de schutterij

Doelkruisboog, zgn. voetboog. Inhoudelijke restauratie met reconstructie van Engelse spanner en nog veel onderdelen. Reconstructies naar naar de voorbeelden van het Legermuseum Delft.

Onderdelen van de kruisboog vóór behandeling.

***

Zwart-Wit harnas

 

Harnasdelen na de behandeling. Zwart-wit Harnas uit de vroeg 17de eeuw. harnasstroken uit elkaar gehaald, gereinigd en gecorrigeerd, plaatselijk kleuring. Leerwerk geheel vernieuwd en in elkaar gezet.

Detail vóór de restauratie

 

Wapenhandschoenen

Algemene reiniging. lerenvoering op vingerharnassen zijn vernieuwd. (Details vóór en na de restauratie)

***

Paardenharnas

 

Onderdeel van het paardenharnas - zadelstuk. Rechte helft is reconstructie met decoratie - aangebracht met ets technieken.

***

16de eeuwse helm "Savoyard".

  

Inhoudelijke restauratie van een helm (bodemvondst). De helm is een zgn. Savoyard, door de Duitsers veelbetekend 'Totenkopfhelm' genoemd gezien de typische gezichtsplaat. Dit type helmen komen uit Oost-Frankrijk en hier te lande ook gedragen zijn. Eind 16de begin van 17de eeuw.

***

Engelse helm, 17de eeuw

Restauratie van een antieke Franse helm.

***

Perzische Kulah-Khud

Volledige herstel van de beschadigde maliën en replica neusbescherming.

***

Indo-Perzische schild

 

***

Japanse samoerai masker "Mempo"

Verwaardigen en aanbrengen van replica oorbescherming.

***

Fallschirmjaegergewehr F.G. 42

 

 

De naam van ons museum is Studieverzameling "Zeeland 1939-1945". Dan iets over ons geweer. Van het bewuste, zeer zeldzame Fallschirmjaegergewehr F.G. 42, was een van de twee voorsteunen afgebroken en verdwenen. Gotscha heeft toen het tweede pootje op een bijzonder kundige manier nagemaakt. Op de foto en in het werkelijkheid het verschil met het origineel niet te zien. Dit geweer is een mijlpaal geweest in de ontwikkeling van moderne vuurwapens. Het was bedoeld voor Duitse parachutisten. Het moest daarom kort en licht zijn, volautomatisch en semi-automatisch kunnen vuren. In totaal zijn van dit wapen slechts tweeduizend exemplaren gemaakt, wat voor een militair wapen heel weinig is en maakt dit object daarom tot een kostbare museumstuk. Later kwam nog een tweede model ven dit wapen uit, maar ook daarvan werden slechts ongeveer 5000 stuks gemaakt. Intussen waren de Duitse ontwerpers al zover gevorderd met de ontwikkeling van het z.g.n. Sturmgeweer M.P.44, dat dit laatste geweer standaard zou worden voor de hele wehrmacht inclusief de para,s. (Overigens schiet het "Sturmgewehr" met een kortere patroon).  Jan de Jonge. Conservator Museum Studieverzameling "Zeeland 1939-1945"

***

Italiaanse vuursteenpistolen. Inhoudelijke reiniging en conservatie.

Reparatie van haan van Vuursteenpistool.

***

 

Franse jachtgeweer uit de 19de eeuw.

 

***

Antieke zilver

Missionaire beker uit Indonesië, 19de eeuw. Restauratie van de antieke missionaire avondmaalsbeker, opdracht van Mevrouw Ellena Beets-Arnhold, 's-Hertogenbosch, 1997

 

Zilveren Bord met ingegraveerde namen, o.a. Berhard van Lippe-Biesterfeld (1872-1934)

 

  

Zilveren beker uit collectie van Hermann Göring

***

Replica sleutels voor Fort bij Edam

Reconstructie van de Sleutels voor Fort bij Edam ( http://www.fortbijedam.nl/gotscha.htm )

***

Kerkelijke beelden uit de 19de eeuw

Inhoudelijke restauratie.

***

Restauratie van de antieke koperen Schellenbommen

De unieke schellenbomen blinken weer - BN DeStem, 30 november 2004, door  Willemijn van Hees

Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak in Zundert heeft haar schellebomen een jaar moeten missen wegens restauratiewerkzaamheden. De Georgische edelsmid Gotscha Lagidse uit Roosendaal die ze gerestaureerd heeft, bracht ze afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse feestdag van de harmonie terug. Prachtig blinkend en weer helemaal compleet stonden de schellebomen te stralen op het podium van zaal Victoria. Klik hier om hele artikel te zien.

  

 

160 jaar oude geel koperen messingen voor en na Schellebomen voor en na de grondrestauratie voor de Stichting Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak in Zundert.

 

Beeld uit de 19de eeuw

Het is geen bronzen beeld maar van samac, een soort zinklegering. De afmetingen bedragen globaal 55 cm breed en 60 cm hoog. Het beeld had een mankement: het paard dat een steigerende pose heeft, rust met de buik op een boomstronk. De verbinding tussen de buik en de boomstronk was los die is hersteld.

 

Bronzen beeld uit de 19de eeuw

 

Reiniging en conservatie.

 

Musketier

  

 

Koperen icoon

Icoon "St. Giorgi", koper verzilverd, halfedele stenen, hoogte 70cm.

***

Colleges bij Kunstacademie Antwerpen, 2006

Van rechts: docent Patrick Storme, Leentje, Heike, Gert, Tinne Lore, Jef, Gotscha.

Colleges bij de Academie Schone kunsten Antwerpen (België). Colleges - studiepraktijk conservatie/restauratie metalen: smeedinitiatie in de opleiding Conservatie en Restauratie van het departement Audiovisuele en Beeldende Kunst. Locatie Zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen.

Helmen verwaardigd door studenten tijdens praktijklessen.

***

Colleges bij ICN Amsterdam, 2001

Gastdocent bij Instituut Collectie Nederland (ICN), Amsterdam - studiepraktijk conservatie/restauratie metalen.

***

Praktijklessen bij Instituut Pieter Bruegehel, 1997-1999

Docent van de historische metaalbewerking en restauratie van het Instituut Pieter Brueghel in Veghel

***

HISTORISCH VERANTWOORDE RECONSTRUCTIES

Harnas prins Maurits, 1998

Ruiterharnas naar het harnas van prins Maurits van Oranje (1567-1625), uit de verzameling van de Hofjagd-und Rüstkamer des Kunsthistorischen Museums in Wenen. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

Het kinderharnas, 2005

      

Kinderharnas naar voorbeeld harnas op het schilderij (1578-79) die toont prins Maurits in zijn veertienjarige leeftijd. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

Werken van Gotscha op het expositie:  "Prins Maurits en het Oranje geheim". Kkoninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum) in Delft, 2007. Foto © Legermuseum

 

Piekeniersharnas, 2002-2003

Het harnas  van een piekenier uit 17de eeuw. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

 

Jan van Schafflaar, 2003

   

Beeld voorstelend Jan van Schaffelaar als geharnaste ridder - harnas naar het schilderij van Frederich Herlin, St. Joris, 1460, collectie van Stadtmuseum Nördlingen, Duitsland. Gecreëerd in opdracht van Gemeente Barneveld en Veluws Museum Nairac.

 

Reconstructie van West-Europese kruisboog uit de 17de eeuw

Georgische wapenuitrusting met zwaard, 1995

  

Georgisch wapenuitrusting en zwaard (18de eeuw). Privé collectie.

 
Helmen

 Kuiphelm   

Klik op de foto's voor vergroting en beschrijving

Naar "Topfhelm"uit 1300, "Wapenverzameling Boissonas. Zeer lijkend type helm is afgebeeld op een miniatuur van de 13e eeuw met afbeelding van Koning Artur.  De helm bestaat uit 3 van 3 mm plaatdelen en twee gecruisde stroken( voorkant). Hoogte - 38,4 cm. Gewicht van de helm is 5,5 kg.

Verguld Spangenhelm naar een helm van een Frankische heer Von Morken, 6de eeuw n.Ch. (grafvondst), uit de collectie van Rheinischen Landesmuseums, Bonn (Duitsland). Gecreëerd in opdracht van  verzamelaar uit Zwitserland.

 

Paddenkophelm - "Stechhelm"

 

18 de eeuwse "Amsterdamse Gevellantaarn"

Amsterdamse geveellantarn

18de eeuwse "Amsterdamse Geveellantarn" volgens de bouwtekeningen van Bureau Monumentenzorg in Amsterdam.

Reconstructies van de historische buitenverlichting

***

მთავარი

(გვერდი არასრულია, სრული ვერსია იხილეთ ნიდერლანდურ ენოვან გვერდზე)

  

Gotscha Lagidse

Gotscha

actueel

Nieuws

exclusieve verlichting, lantaarns

Lantaarns

harnassen,miniatuuren,zwaarden

Harnassen

restauratie

Restauratie

kunst in metaal,zilver,bijous

Beelden

sacraal, liturgisch metaal

Sacraal

contact

E-mal

lantaarnslantarens,  exclusieve v