xanjali “Tavadi”, 2011 weli.

 (daadaaWire fotos gasadideblad)


idea & proeqti: goCa laRiZe. dizaini: irakli megreliSvili / goCa laRiZe. Sesruleba: irakli megreliSvili. foladi: zaqro nonikaSvili.

masala: tigelis bulati, vercxli 750 grami, oqro 5 grami, "cxeli" minanqari.

teqnikebi: Wedva, gravireba, cxeli minanqari, mooqroveba.

zoma: 500X56 mm.

 

karibWe

karibWe

Gotscha Lagidse

biografia

saWurveli

saWurveli

sakraluri namuSevrebi

sakraluri

liTonis plastika

plastika

sarestavracio samuSaoebi

restavracia

proeqtebi

proeqtebi