Home

 

ზოგადი მიმოხილვა

 

რესტავრატორის მისიაა ხელი შეუწყოს  ძვირფასი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, ხელოვნების და სიძველეების აღდგენას.


სამი მცნება არის უმნიშვნელოვანესი პროფესია რესტავრატორისთვის. ესენი არიან: პრევენციული კონსერვირება, კონსერვირება და რესტავრაცია.

პრევენციული კონსერვირება გულისხმობს, რომ მაქსიმალურად ყველა ზომა უნდა იქნას მიღებული  ნივთის ოპტიმალურ გარემოში შესანახად. ამ დროს თვითონ ნივთი არ მუშავდება; რესტავრატორი ნივთს უქმნის მხოლოდ შესანახად ოპტიმალურ პირობებს. ამდენად, რესტავრატორი უყურებს: ტემპერატურას, ჰაერის ტენიანობას, სინათლის ინტენსივობას, შეფუთვას. პრევენციულ კონსერვირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რათა რაც შეიძლება დიდი ხნით გადადოს ნივთის დაშლა.

კონსერვირების დროს რესტავრატორი ნივთს კონკრეტულად ამუშავებს. ეს ოპერაციები საჭიროა რათა შეაჩეროს ან შეანელოს ნივთის შემდგომი დაშლა/დაზიანება. კონსერვირება  გულისხმობს მაგალითად ნივთის გაწმენდას და საპოხი მასალებით დამუშავებას.

რესტავრაციის დროს რესტავრატორი ზრუნავს, რათა ნივთი მაქსიმალურად დააბრუნოს თავდაპირველ ორიგინალურ მდგომარეობაში. მაგალითად, თუ ნივთს აკლია ნაწილი ან დაზიანებულია რესტავრატორს შეუძლია მისი აღდგენა.

 

მუშაობის სპექტრი

ისტორიული ჩაფხუტები, აბჯარი, ხმლები, ტყავის, რკინის, ვერცხლის, ანტიკური სპილენძის ან ბრინჯაოს, ჭაღები, ფარნები, ტექსტილის და ტყავის ნივთები და ა.შ..

ნივთის დასამუშავებლად კეთდება არჩევანი ზემოთ აღნიშნული სამი მეთოდიდან ან ხდება მათი კომბინირება. თავდაპირველად ხდება კვლევა და ძიება ნივთთან დაკავშირებულ ორიგინალური ინფორმაციისა. დამუშავების მიზანია რომ, რესტავრატორის ქმედება დაეხმაროს ნივთს მხატვრული და ისტორიული ღირებულების შენარჩუნებაში და მაქსიმალურ გამოვლინებაში. *ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ დამუშავების შემდეგ ნივთი უფრო ლამაზი არ უნდა გახდეს ვიდრე იგი თავდაპირველად იყო!

 

ნივთის დამუშავება:

პროცესი შედგება 4 ნაბიჯისაგან:

1.      ნივთზე დგება ანკეტა წერილობით, ფოტომასალით და ესკიზ-ჩანახატებით: წარმოშობა, ზომები, წონა, დამზადების დრო/ასაკი, ავტორი, გამოყენებული მასალები, ტექნოლოგიები და ა.შ..

2.      მოწმდება და ფიქსირდება ნივთის ფაქტიური მდგომარეობა და განისაზღვრება დაზიანების ხარისხი. ამის შემდეგ ჩვენ ხელთ გვაქვს ნივთის არსებული მდგომარეობა დოკუმენტირებული სანდო ინფორმაციით.

3.      ნაბიჯი სამი მოიცავს ნივთის დამუშავების გეგმის შედგენას. განისაზღვრება როგორ და რატომ ვფიქრობთ დაზიანების აღდგენას, რა მასალები და ტექნოლოგიები გამოიყენება აღდგენა-დამუშავებისასს, თუ რა ემატება ან შეიცვლება და რატომ, რამდენი დრო დასჭირდება დამუშავებას და რა იქნება სავარაუდოდ საბოლოო შედეგი. ამის შემდეგ გეგმა განიხილება და რესტავრატორი იღებს მომხმარებლის საბოლოო მითითებებს / თანხმობას.

4.      ნაბიჯი ოთხი იწყება, როდესაც მომხმარებელს აქვს დამტკიცებული დამუშავების  გეგმა. ამ ეტაპზე იწყება ნივთის რეალური დამუშავება: პრევენციული კონსერვაცია, კონსერვაცია ან რესტავრაცია, ან მათი კომბინაცია.

დამუშავების ყოველ ეტაპზე როგორც შესაძლებელია გრძელდება ძიება და ნივთის შესწავლა, მაგალითად მისი მხატვრული და ისტორიული მნიშვნელობა, გამოყენებული მასალები და ტექნოლოგიები. ყველა ნაბიჯი ფიქსირდება წერილობით, ფოტო მასალით და/ან ესკიზებით. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში საჭიროებისამებრ დამუშავებაში ერთვებიან სხვა კოლეგა სპეციალისტები, ექსპერტები და ლაბორატორიები.

ეს ნორმალურია, რომ ზოგიერთი აღდგენის შემდეგ ნივთმა მოახდინოს „გალოკილი“  შთაბეჭდილება - რესტავრატორის მიზანი არის ნივთი მაქსიმალურად მიიყვანოს თავდაპირველ ორიგინალურ მდგომარეობამდე. შედეგები რესტავრატორმა წინასწარ უნდა ივარაუდოს. დაკარგული დეტალის აღდგენა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ცნობილია დეტალის თავდაპირველი სახე პირდაპირ ან შედარებით, მაგალითად თუ არსებობს მსგავსი ტიპის იდენტური ნივთი. თითქმის ყველა რესტავრაცია შექცევადია და ეს ნიშნავს იმას, რომ შესრულებული ოპერაცია შეიძლება გაუქმდეს მაგალითად კვლევის მიზნით.

რისკები

შესაძლებელია, რომ დამუშავების დროს ზოგიერთი სახის "სიურპრიზი" ამოტივტივდეს. მაგალითად იმ შემთხვევაში როდესაც ნივთზე თვალით უხილავი მიკრო ბზარებია. დამუშავების დროს, როდესაც ხდება მექანიკური ჩარევა ან დადუღება (ტემპერატურული ცვლილება, დაძაბულობები) ამან შეიძლება დაზიანება ვიზუალურად ხილვადი გახადოს ან ნივთი დააზიანოს. რესტავრატორმა შესაძლებელი რისკები და მისი შედეგები და გამოსწორება/აღდგენა უნდა ივარაუდოს. ხშირ შემთხვევაში რისკის არსებობის შემთხვევაში ნივთის დამუშავება არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს მომხმარებელი.

გოჩა ლაღიძე, რესტავრატორი

 

 

 ***

 

გაწევრიანება პროფესიულ ორგანიზაციებში

 

   

This website content and images © Gotscha Lagidse 2014

***

ნიდერლანდების სამეფოს საარმიო მუზეუმის რჩევა

***

 

***

რესტავრირებული და კონსერვირებული ნივთების მცირე ჩამონათვალი

 

Nederlandse sabels

 Hollandse officierensabel uit einde Staatse tijd - Revolutie periode. De sabel is vermoedelijk gedragen door Joannes Franciscus Van Rijckevorsel ( 1780 - 1839) Commandant van de Erewacht ( Garde d'Honneur ) Stad 's-Hertogenbosch.

***

Sabel gebruikt door een Hollandse officier ten tijde van de Waterloo Campagne 1815, naar Engels stijl. Inhoudelijke reiniging en blauwen van de schede.

***

 `      

Bataafse officierensabel (1800). Het aanbrengen van de quillion aan het gevest van een Nederlands onderofficieren marinesabel uit het jaar 1786.

***

     

Bataafse officierensabel (1800). Restauratie van greep en de schede.

***

Bataafse officierensabel (1800).Correctie van de pareerplaat,hersteel van de leder,reconstructie van draadwikkeling,reconstructie van de mondstuk, hout inleg in schede.

***

 

 

Reparatie van de handgreep en algemene reiniging van Franse sabel.

***

Bataafse officierensabel (1800).Reconstructie van de pareerplaat,hersteel van de leder, reconstructie van draadwikkeling, algeheel conserveren.

***

  

Nederlandse Officierendegen  M.1820. De restauratie bestond uit reconstructie van de schedepunt.

 ***

Klewang. De restauratie bestond uit het reinigen van de kling, schede, en vernikkelen van de onderdelen.

 ***

Opdracht van politie Bergen op Zoom. behandeling van de sabel voor prins van Karnaval in Bergen op Zoom. Aanbrengen van de serienummer.

***

Sabels uit de tijd van Franse Revolutie

 

Cavaleriesabel model 1784. De restauratie bestond uit het reinigen van de kling alsmede de reconstructie van het leer en de draadomwikkeling van greep.

***

"Chasseur à Cheval Model 1790". Restauratie bestond uit het corrigeren en schoonmaken van de kling.

***

Franse sabel eind 18-de eeuw die gewonden is in Nederland, op zolder van een oude hous waar de slag was geweest tussen Franse en nederlandse truppen. De Behandeling bestond uit reconstructie van de greep, schede, correctie reiniging en conservering.

"Ik ben sprakeloos, het is bijna niet te geloven dat het dezelfde sabel is die ik bij je heb ingeleverd. Wat is dat een schitterend object geworden. Heel, heel veel dank!  Je bent een tovenaar. " De opdrachtgever.

***

Sabels van Franse Napoleontische officieren

foto's © Atelier Gotscha

Sabel model AN XII, 1e Keizerijk. Deze sabel is gedragen door vermoedelijk een officier met de rang van Luitenant/Kapitein van de bereden Jagers te Paard (Chasseur à cheval). De restauratie bestond uit het reinigen van de schede en reparatie aan het gevest.

***

Franse generaalsabel. De Behandeling bestond uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Franse generaalssabel stijl "Retour d'Egypte". De Behandeling bestond uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Franse generaalssabel stijl "Retour d'Egypte". De Behandeling bestond uit reconstructie van de schede (hout en leer) met zgn. Turkse rits, reiniging en conservering.

***

Franse huzarensabel Garde allmande. De Behandeling bestond uit volledige reconstructie van de schede (hout en leer), reiniging en conservering.

***

Franse generaalssabel stijl "Retour d'Egypte". De Behandeling bestond uit reconstructie ketting voor de handgreep, reiniging en etsen van kling, restauratie hoorn van handgreep en conservering.

***

"Ik wil u nogmaals laten weten dat ik zéér tevreden ben met de FANTASTISCHE restauratie van mijn sabel!  ik heb hem nog eens goed bekeken en ik geniet écht van het sublieme resultaat. U bent een vakman uit duizenden!" de opdrachtgever.

 

    

  

Sabel model "à la Garde Bataille" gebruikt door een officier der kuirassiers, 1e Keizerrijk. De restauratie bestond uit het verwijderen van roestvormingen, vernieuwen draadomwikkeling van greep, diverse correcties. (details voor en na restauratie).

***

Sabel model "à la Garde Bataille" gebruikt door een officier der dragonders, 1e Keizerrijk. Correctie en reiniging van de kling.

"Je werk is echt voortreffelijk, wat een vakman ben jij, het is een eer om U te kennen! Ik ben zeer blij met het werk.." De opdrachtgever.

***

Franse sabel Garde Du Corps du Roi" ( 1e Model). De restauratie bestond uit het corrigeren van schedestuk en het aanbrengen van een buitenrand op het mondstuk - Het verwijderen van breuklijnen in het gevest en conserveren van de kling.

"Bedankt voor de restauraties. Graag wil ik daar als volgt reageren: Wat mooi!!!!!!!!! Het zijn weer topstukken, Prachtig." De opdrachtgever Marcel Mulder te Velp.

***

  

Sabre de officier hussard model a la hongroise, Garde perlee. epoque, Louis XVI - Directorie. Leer gerestaureerd en nieuwe vierdelige draadwikkeling in de greepgroeven aangebracht.. opdrachtgever marcel Mulder.

 ***

Franse of bataafse Huzarensabel, periode Directorie - Empire. De restauratie bestond uit het corrigeren van schedestuk en het repareren van een buitenrand op het mondstuk - Het verwijderen van breuklijnen in het gevest en conserveren van de kling.

***

Bataafse officieren sabel. Sabel gebruikt door een officier der huzaren ten tijde van de Bataafse Republiek". Schoonmaken en corrigeren van het gevest.

***

Sabel voor een officier, vermoedelijk  gedragen door een Stads Garde d'Honneur". Bijwerken van breukjes aan de gevestknop en het conserveren van de kling.

***

De restauratie bestond uit het terugbrengen van damast structuur op kling. Reiniging en bruinering van de schede. Nieuwe draadwikkeling in de greepgroeven aangebracht.

***

 

Franse sabel gedragen door een lansier officier van een linie regiment. Repareren van de lederen greep, het bijwerken van vergulding/krassen en het conserveren van metalen schede en kling.

***

Franse sabel met schede. reconstructie van draadwikkeling op de greep.

***

Reconstructie van vol lederen schede 

***

Franse sabel van sapeur Napoleontische tijd. Messing monturen van de schede gereconstrueerd, opdrachtgever Marcel Mulder.

***

Franse marine sabel Napoleontische tijd. Herstel van messing eindband en reiniging van kling.

***

Aanpassen van de schede aan sabel.

***

Reconstructie van de schede monturen banden voor de Franse eresabel.

***

reconstructie van handgreep (ebbenhout) en mondstuk voor de Franse generaalsabel. Details voor en na de behandeling.

***

Reconstructies van draadwikkelingen

Reconstructie van leder op sabelgreep.

***

Reconstructie / aanbrengen van nieuwe lipen op de pareerplat.

***

Restauratie van de greep. Reconstructie van parel muur.

***

Reconstructie van ketting met fijn gekabeleerd ringen.

***

Franse ponjaard. Volledige reconstructie van de schede.

***

 

Franse marine ponjaard. Reiniging en reconstructie van mondstuk.

***

Franse degen. Reiniging van kling en conserveren van leren schede.

 ***

 

Herstel van middeleuwse Keltische zwaard in opdracht van Peter Finer www.peterfiner.com

 ***

Engelse sabels

   

Engelse Generaalsabel. De restauratie bestond uit het wegwerken van deuk op de schede, reiniging en algeheel conserveren.

***

Algemene reiniging en deels reconstructie van de schede van Engelse sabel.

***

Reconstructie van de schede onderdelen van de Engelse sabel.

***

Engelse officierssabel uit de Napoleontische periode. Repareren van gebroken kling, reiniging en algeheel conserveren.

Sabel voor en tijdens behandeling.

***

Noorse cavaleriesabel

. Reiniging en algeheel conserveren.

***

Duitse officierssabels

Eerste WO. De behandeling bestond uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Officierssabel met damastkling van de Duitse Keizerlijke Marine van ongeveer 1890-1900. Deze sabels hebben ongeveer 70 jaar op een zolder gelegen. Restauratie bestond uit: Gevest corrigeren, kling (damast) corrigeren en reinigen. Collectie particulier.

Detail damastkling na behandeling.

***

Officierssabel met geëtste kling van de Duitse Keizerlijke Marine van ongeveer 1890-1900. Restauratie bestond uit: Gevest corrigeren - gedeeltelijk nieuwe draadomwikkeling, kling (geëtst) corrigeren en reinigen. Schede corrigeren -uitdeuken. Collectie particulier.

 

"Ik stond werkelijk verbaasd te kijken van de schitterende restauratie. Voor mijn gevoel was het een andere sabel. Ook het zilveren bord is prachtig geworden, precies zoals ik het wilde hebben. Het is werkelijk meesterschap wat u levert, groet klasse." De opdrachtgever.

***

Belgische sabel

Reparatie van kling. Kling van de sabel was in het midden gebroken.

***

Rechtzwaard

Restauratie draadomwikkeling.

***

Japanse zwaard

Zwaard (katana) "Kai Gunto"voor marineofficieren, WOII. Reiniging, conservatie van schede.

***

Restauratie in het Georgisch Nationaal Museum.

Project "Temporary Return of Qualified Nationals" is gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en uitgevoerd door Internationale organisatie va Migratie (IOM).

Sabel van Koning Erekle II van Georgië, Iran, ca 1737-1740.  Restauratie bestond uit correct aanbrengen van schedepunt, behandeling leder, schoonmaken van kling en alle onderdelen, Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

"Gorda" zwaard van Koninklijke Familie Bagrationi, Georgisch, 18de eeuw. Restauratie bestond uit schoonmaken en algeheel conserveren. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Georgische zwaard met tekening van wolf, 18de eeuw. Schoonmaken van kling en algeheel conserveren. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Shashka, Kaukasus, 19de eeuw. Schoonmaken van kling en zilveren versiering(inlegwerk. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Georgische zwaard met Perzische kling, 18de eeuw. Restauratie van greep, schoonmaken en algeheel conservering. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Zwaard "Zulfakar", Perzische kling met Ottomaans greep, 18de eeuw. Correctie en schoonmaken van kling, terugbrengen van damastpatroon. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Zwaard "Zulfakar", Kaukasus, laat 18de eeuw. Schoonmaken van kling en conservatie. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Vuursteen pistool, Kaukasus, begin 19de eeuw. Schoonmaken van metaal onderdelen, reparatie van slot. Collectie van het  Georgische Nationaal Museum.

***

Egyptische "Mamluq"sabels

Restauraties bestonden uit: reiniging, correcties en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Sabel uit Demasqués (Syrië)

 Inhoudelijke reiniging en terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Ottomaanse zwaarden, dolken en "Yatagan"

***

 

Ottomaanse sabel. Restauratie bestonden uit: reconstructie van zilveren pareerstang, gegraveerd en de stalen veer.

***

Ottomaanse sabel met Perzische kling. Restauratie bestonden uit:algemene reiniging en terugbrengen van damast patroon op kling..

***

Restauraties bestonden uit: reiniging, correcties en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Perzische "Shakshaki"

Reconstructie van de verdwenen dekseltje.

***

Indische "Katar"

Restauraties bestonden uit: reiniging en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Indische "Talvar". Restauraties bestonden uit: reiniging en uit het terugbrengen van de damast structuur op de kling.

***

Indonesische "Pedang". Ceremonie sabel uit Indonesië genoemd als "Pedang". Restauratie bestond uit gouden dekseltje versierd met diamanten op greep corrigeren, greep en kling reinigen.

 

"Bedankt voor uw restauratiewerk, ik ben geraakt door uw manier van werken. U laat oude voorwerpen opnieuw een glorietijd beleven. Uw kennis en meesterschap is dan ook van groot belang voor onze samenleving. Daarnaast heeft uw warme persoonlijkheid duidelijk een goede weerslag op het eindresultaat. Het is mij dan ook een waar genoegen om u te hebben leren kennen."  de opdrachtgever.

***

Indonesische sabel. Reconstructie van de schede. Hout, koper, verzilverd.

"PRACHTIG WAT EEN KUNSTWERK, MOOIER DAN DAT ZE DAT IN INDONESIË DOEN." De opdrachtgever.

***

Tibetaanse dolk 

Restauratie van draadomwikkeling van greep.

***

Jachtmessen

Verwaardigen en aanbrengen van de schede hangers.

Reconstructie van de onbrekende mesje.

***

Franse jachtmes, Napoleontische tijd. Correctie van kling en de schede.

***

Dager uit de 16de eeuw

Reconstructie van helft van van pareerstang.

***

Project met Georgisch Nationaal Museum in Tbilisi - 2009

Workshops en trainingen - Restauratie/conservatie van historische wapens in het Georgisch Nationaal Museum. Project "Temporary Return of Qualified Nationals" (TRQN II) is gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en uitgevoerd door Internationale organisatie va Migratie (IOM). (meer over dit project)

***

Rapier

 

Reconstructie van de gedeeltelijke verdwenen handgreep van antieke rapier.

***

Correctie van de handgreep.

***

Middeleeuwse zwaardschede met draagriemen

reconstructie van de schede met draagriemen.

***

Restauratie van de 18de-eeuws Vlaams-Hollandse doelkruisboog

Inhoudelijke restauratie met reconstructie van Engelse spanner en nog veel onderdelen. Reconstructies naar naar de voorbeelden van het Legermuseum Delft.

Bestaande onderdelen van de kruisboog vóór behandeling.

***

Harnassen / wapenuitrustingen

Restauratie an malienhemd uit de 14 de eeuw

***

Inhoudelijke restauratie en maken van support. 

***

 

Zwart-Wit harnas. Harnasdelen na de behandeling. Zwart-wit Harnas uit de vroeg 17de eeuw. Harnasstroken uit elkaar gehaald, gereinigd en gecorrigeerd, plaatselijk kleuring. Leerwerk geheel vernieuwd en in elkaar gezet.

Detail vóór de restauratie.

***

Algemene reinigin en aanbrengen van de zwarte sierlijnen.

***

Wapenhandschoenen. Algemene reiniging. lerenvoering op vingerharnassen vernieuwd. (Details vóór en na de restauratie).

***

Reconstructie van de schouder riemen.

***

 

Onderdeel van het paardenharnas - zadelstuk. Rechte helft is reconstructie met decoratie - aangebracht met ets technieken.

***

  

Inhoudelijke restauratie van een helm (bodemvondst). De helm is een zgn. Savoyard, door de Duitsers veelbetekend 'Totenkopfhelm' genoemd gezien de typische gezichtsplaat. Dit type helmen komen uit Oost-Frankrijk en hier te lande ook gedragen zijn. Eind 16de begin van 17de eeuw.

***

Franse helm, 17de eeuw. Restauratie met correcties en reiniging van een Franse helm.

***

Correcties en algemene reiniging van de helm.

***

 

Aanbrengen van de versiering op de helm.

Reconstructie van ringkraag en samenstellen.

***

***

Perzische "Kulah-Khud". Herstel van de beschadigde maliën en replica neusbescherming.

***

Indo-Perzische schild

 

***

Japanse samoerai masker "Mempo"

reconstructie van de oorbescherming.

***

Antieke vuurwapens

 

Restauratie van Fallschirmjaegergewehr F.G. 42. 

"De naam van ons museum is Studieverzameling "Zeeland 1939-1945". Dan iets over ons geweer. Van het bewuste, zeer zeldzame Fallschirmjaegergewehr F.G. 42, was een van de twee voorsteunen afgebroken en verdwenen. Gotscha heeft toen het tweede pootje op een bijzonder kundige manier nagemaakt. Op de foto en in het werkelijkheid het verschil met het origineel niet te zien. Dit geweer is een mijlpaal geweest in de ontwikkeling van moderne vuurwapens. Het was bedoeld voor Duitse parachutisten. Het moest daarom kort en licht zijn, volautomatisch en semi-automatisch kunnen vuren. In totaal zijn van dit wapen slechts tweeduizend exemplaren gemaakt, wat voor een militair wapen heel weinig is en maakt dit object daarom tot een kostbare museumstuk. Later kwam nog een tweede model ven dit wapen uit, maar ook daarvan werden slechts ongeveer 5000 stuks gemaakt. Intussen waren de Duitse ontwerpers al zover gevorderd met de ontwikkeling van het z.g.n. Sturmgeweer M.P.44, dat dit laatste geweer standaard zou worden voor de hele wehrmacht inclusief de para,s. (Overigens schiet het "Sturmgewehr" met een kortere patroon). Jan de Jonge, conservator Museum Studieverzameling "Zeeland 1939-1945"

***

Restauratie van de zeldzame raadslot, 16de eeuw. Correctie / herstel van de slag han (correctie van de eerder niet correcte reparatie).

***

Raadspot geweren. reparatie van sloten, reiniging en conservering.

"Zeer hartelijk bedankt voor het uitstekende werk , dat zoals immer getuigt van steeds groeiender stielkennis en bekwaamheid." - de opdrachtgever

***

Grondige restauratie van vuursteen pistool (pistol / pistolet) uit de Napoleonperiode. Maker J. Strohlein
(J. Ströhlein & Engel, Friedberg, Hessen)

 

 

Grondige restauratie van vuursteen pistool (pistol / pistolet) uit de Napoleonperiode. Maker J. Strohlein
(J. Ströhlein & Engel, Friedberg, Hessen)

***

 

 

  

Belgisch militair vuursteengeweer uit 1790, Luik. Grondige reiniging met diverse reparaties van hout en metaal met aantaal reconstructies van onderdelen volgens de originele voorbeelden: vizier, hangers met schroeven(2st), mondstuk, laadstuk, borgpinnen, diverse schroeven.

"Nogmaals erg bedankt en gefeliciteerd met de prachtige restauratie.....één van de beste, die ik van u al gezien heb." de opdrachtgever.

***

Herstel van haan van Vuursteenpistool.

***

Franse jachtgeweer uit de 19de eeuw.

***

Wegwerken van oxidatie vlekken, polijsten en bruineren van loop.

***

Exposities Salon Liégeons de I'Arme Ancienne", Luik 2009

Tijdens expositie in Luik. Mr. Andre Louppe, organisator van beurs en Gotscha Lagidse. In hand rapier van minister van Defensie van Ludowijk IV.

***

Restauratie van de 12 kerkelijke kroonluchters 2008/2009

In opdracht van Gemeente Deventer en Rijksdienst van Monumentenzorg zijn 12 unieke kerkelijke kroonluchters voor Bergkerk te Deventer grondig gerestaureerd. Kroonluchters ( zijn verwaardigd in Amsterdam in 1641/42. Bij alle kroonluchters zijn diverse oppervlaktebeschadigingen geconstateerd, zoals vervormingen, deuken en krassen. Missen sommige onderdelen. Door de luchtverontreiniging zijn de kronen dof met zwarte plekken. Na jaren gebruik armen zijn doorgezakt en scheef hangen.

Restauratie / behandeling: Alle onderdelen van kroonluchters zijn genummerd, uit elkaar gehaald en getransporteerd naar Atelier Gotscha in Roosendaal. Onderdelen zijn vrij gemaakt van oude lak. Vervormde en beschadigde onderdelen gecorrigeerd en hersteld ­ alle beschadigingen zijn zo goed mogelijk weggewerkt. Onbrekende kaarshouder en vetvanger naar origineel model in messing gegoten en afgewerkt. Alle onderdelen vervolgens stuk voor stuk met alle zorg en aandacht hoogglans gepolijst en gelakt met speciaal krasvast dun laagje transparante vernies. Na deze behandeling zullen kroonluchters jarenlang hun briljant glans behouden, en ze zijn dan ook onderhoudsvriendelijk. (klik hier voor details restauratie)

Artikel "De Stentor": http://www.destentor.nl/regio/deventer/4451637/Kroonluchters-terug-in-Bergkerk.ece

TV uitzending: http://www.deventertelevisie.nl/index.php?p=802 4 februari 2009 - Restauratie kroonluchters Deventer.

 ***

Restauratie borstbeeld van Generaal Snijders, in opdracht van Militaire luchtvaartmuseum in Soesterberg, 2010.

 ***

Antieke zilver

Missionaire beker uit Indonesië, 19de eeuw. Restauratie van de antieke missionaire avondmaalsbeker, opdracht van Mevrouw Ellena Beets-Arnhold, 's-Hertogenbosch, 1997.

***

Zilveren Bord met ingegraveerde namen, o.a. Berhard van Lippe-Biesterfeld (1872-1934).

***

  

Zilveren beker uit collectie van Hermann Göring

***

Reconstructie sleutels voor Fort van Edam

Reconstructie van de Sleutels voor Fort bij Edam ( http://www.fortbijedam.nl/gotscha.htm )

***

Restauratie en deels reconstructie van Franse sabel koppel. Opdrachtgever dhr. Mulder uit Velp.

***

Kerkelijke beelden uit de 19de eeuw

Inhoudelijke restauratie.

***

Restauratie van de antieke koperen Schellenbommen

De unieke schellenbomen blinken weer - BN DeStem, 30 november 2004, door  Willemijn van Hees

Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak in Zundert heeft haar schellebomen een jaar moeten missen wegens restauratiewerkzaamheden. De Georgische edelsmid Gotscha Lagidse uit Roosendaal die ze gerestaureerd heeft, bracht ze afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse feestdag van de harmonie terug. Prachtig blinkend en weer helemaal compleet stonden de schellebomen te stralen op het podium van zaal Victoria. Klik hier om hele artikel te zien.

  

 

160 jaar oude geel koperen messingen voor en na Schellebomen voor en na de grondrestauratie voor de Stichting Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak in Zundert.

***

Beeld uit de 19de eeuw

Het is geen bronzen beeld maar van samac, een soort zinklegering. De afmetingen bedragen globaal 55 cm breed en 60 cm hoog. Het beeld had een mankement: het paard dat een steigerende pose heeft, rust met de buik op een boomstronk. De verbinding tussen de buik en de boomstronk was los die is hersteld.

***

Pierce Arrow uit 1912

Restauratie van de koperen koplampen van antieke auto uit 1912.

***

Bronzen beeld uit de 19de eeuw

 

Reiniging en conservatie.

***

Musketier

  

***

\

 

  

Restauratie van antieke Japanse beeld gemaakt van ivoor.

***

Colleges bij Kunstacademie Antwerpen, 2006

Van rechts: docent Patrick Storme, Leentje, Heike, Gert, Tinne Lore, Jef, Gotscha.

Colleges bij de Academie Schone kunsten Antwerpen (België). Colleges - studiepraktijk conservatie/restauratie metalen: smeedinitiatie in de opleiding Conservatie en Restauratie van het departement Audiovisuele en Beeldende Kunst. Locatie Zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen.

Helmen verwaardigd door studenten tijdens praktijklessen.

***

Colleges bij ICN Amsterdam, 2001

Gastdocent bij Instituut Collectie Nederland (ICN), Amsterdam - studiepraktijk conservatie/restauratie metalen.

***

Praktijklessen bij Instituut Pieter Bruegehel, 1997-1999

Docent van de historische metaalbewerking en restauratie van het Instituut Pieter Brueghel in Veghel

***

საპასუხისმგებო ისტორიული რეკონსტრუქციები

Harnas van prins Maurits, 1998

reconstructie van het ruiterharnas naar het harnas van prins Maurits van Oranje (1567-1625), uit de verzameling van de Hofjagd-und Rüstkamer des Kunsthistorischen Museums in Wenen. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

***

Het kinderharnas, 2005

      

Kinderharnas naar voorbeeld harnas op het schilderij (1578-79) die toont prins Maurits in zijn veertienjarige leeftijd. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

Werken van Gotscha op het expositie:  "Prins Maurits en het Oranje geheim". Kkoninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum) in Delft, 2007. Foto © Legermuseum.

***

Piekeniersharnas, 2002-2003

Het harnas  van een piekenier uit 17de eeuw. Collectie van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Legermuseum).

***

Het harnas van Jan van Schafflaar in 2003

   

Beeld voorstelend Jan van Schaffelaar als geharnaste ridder - harnas naar het schilderij van Frederich Herlin, St. Joris, 1460, collectie van Stadtmuseum Nördlingen, Duitsland. Gecreëerd in opdracht van Gemeente Barneveld en Veluws Museum Nairac.

***

Reconstructie van West-Europese kruisboog uit de 17de eeuw

Georgische wapenuitrusting met zwaard, 1995

***

  

Georgisch wapenuitrusting en zwaard (18de eeuw). Privé collectie.

***

Helmen

 Kuiphelm   

Klik op de foto's voor vergroting en beschrijving

Naar "Topfhelm"uit 1300, "Wapenverzameling Boissonas. Zeer lijkend type helm is afgebeeld op een miniatuur van de 13e eeuw met afbeelding van Koning Artur.  De helm bestaat uit 3 van 3 mm plaatdelen en twee gecruisde stroken( voorkant). Hoogte - 38,4 cm. Gewicht van de helm is 5,5 kg.

Verguld Spangenhelm naar een helm van een Frankische heer Von Morken, 6de eeuw n.Ch. (grafvondst), uit de collectie van Rheinischen Landesmuseums, Bonn (Duitsland). Gecreëerd in opdracht van  verzamelaar uit Zwitserland.

***

Paddenkophelm - "Stechhelm"

***

18 de eeuwse "Amsterdamse Gevellantaarn"

    Amsterdamse geveellantarn

18de eeuwse "Amsterdamse Geveellantarn" volgens de bouwtekeningen van Bureau Monumentenzorg in Amsterdam.

Reconstructies van de historische buitenverlichting

 

 

Gotscha Lagidse

Gotscha

actueel

Nieuws

exclusieve verlichting, lantaarns

Lantaarns

harnassen,miniatuuren,zwaarden

Harnassen

restauratie

Restauratie

kunst in metaal,zilver,bijous

Beelden

sacraal, liturgisch metaal

SacraalE-mal

  exclusieve v

© copyright 2014 by Gotscha lagidse. All right reserved

 

Restauraties in Tbilisi