Terug

goCa! aRfrTovanebuli var Seni SemoqmedebiT! RmerTi faravdes Sens ojaxs, Sens Semoqmedebas. saqarTvelos geni Caqsovilia Sens SemoqmedebaSi. Sen Zegli daudgi qarTul xelovnebas sazRvargareTSi. TeTnuldi gonitaSvili. 2008 weli.

Tbilisi, 2008 weli

Terug